éénregels – concessies van een taoist

 • Alle communicatie kan worden gezien als effectbejag
 • Communicatie: 20% informatie en 80% presentatie
 • Positieve verwachtingen baren teleurstellingen
 • Bestuurders zijn vooral bezig met perceptie management
 • Geen harmonie zolang de eeuwig wederkerende polariteiten heersen
 • Het dalingspotentieel van een aandeel is altijd 100%
 • Arbeid werkt veelal obv de huidige verdiensten, kapitaal obv de verwachte
 • Find relief in the facts!
 • Waar de staat kracht of legitimiteit ontbeert, bloeit religie
 • Instincten zijn zoveel ouder dan cultuur
 • Keuzevrijheid: een duiding die strookt met onze culturele consensus over de werkelijkheid
 • Twee persoonlijkheidstypen overleven onder leiders die lijden aan psychopathie/narcisme: naar-de-ogen-kijkers en naar-de-mond-praters
 • Met een dubbele ontkenning pak je mooi wel de uitgesloten derde mee!
 • Een tangconstructie verduidelijkt waarop de persoonsvorm werkt
 • Om onze maatschappij(en) (echt, goed) te begrijpen moet je heel goed kijken naar de functie(s) van alcohol voor het individu
 • In het midden-oosten is de vijand van je vijand niet zomaar meteen je vriend … en later is alles weer anders
 • Elk groepslabel werkt discriminatie in de hand
 • Inflatie ontmoedigt rentenieren en prikkelt tot actief of ondernemend beleggen
 • Wie niet naar zichzelf kan kijken, ziet dat dus ook niet
 • Woede om je zin te krijgen?
 • Toekomstige generaties betalen de prijs voor onvolkomenheden in ons pensioensysteem … nog wel
 • We did have bankrobbers … we do have robberbanks
 • Lachen om de in– versus de outgroup te bepalen
 • Ieder systeem roept belangen op die het bestendigen
 • Zelfmoordenaars wilden veelal alleen maar van die alles overstemmende kapotte grammofoonplaat in hun kop af
 • Interne dialoog wortelt in de vroege jeugd en linkt hersenhormonen met sociale processen
 • Persoonlijkheidsstoornissen kunnen vaak begrepen worden in termen van een interne dialoog die wringt met onze biologische set-up
 • Veel communicatie valt beter te begrijpen als een transactieproces – dit is ergens ook waar voor interne dialoog!
 • Ben of verkoop ik mezelf?
 • Emoties: vaak ook een transactievoorstel
 • Interne dialoog kan je helpen om je beschermd te voelen, maar ook opgesloten, afgescheiden: de gemeenschappelijke noemer is control
 • Onbalans in gedrag en hersenhormonen: niet een hardware maar een software probleem
 • “Baas in eigen buik”, zei dolle mina in the sixties – daarvoor taaien thans jihad bruiden af naar het gebied van IS
 • Interne dialoog heeft vaak een herhalend karakter en fixeert daarbij gevoelens en mogelijke persoonlijkheidsstoornissen
 • Een ontkenningsfase mag, zolang dat maar niet ontkend wordt
 • Taal stimuleert dualisme: de keuze voor een woord vergt een onderscheid tussen dit en dat
 • Wat? Prestatiegerichtheid?? Nee, het gaat om hoe: cultuurgerichtheid!
 • Benoem het goed en het smelt weg als sneeuw voor de zon
 • Wat je waarneemt doet ertoe; dat, echter, nog veel meer!
 • Kerels die met net effe te jonge vrouwen rommelen: juridisch incest, biologisch niet
 • Rebellerende, radicaliserende jongeren: allemaal biologisch, het verhaal is erbij gesleept, het gaat slechts om een plek veroveren
 • Religie is meer cultuur dan geloof
 • Relaties komen, relaties gaan, maar een goede vriend zegt nimmer ‘loop naar de maan’
 • Niks niet alleen Darwin; ook Lamark want epigenetica
 • Behoefte aan applaus is eigenlijk reuze kinderachtig
 • Niet alleen de verslaving zelf aanpakken, maar ook de zelfmedicatie die daarmee is verbonden
 • The past exists at only one place: In your own brain
 • Instrumentele bejegening ontstaat als een instructieboek (begrip voor) natuurlijkheid vervangt
 • Sociaal of egoïstisch? Oh nee: er is slechts wél en niet goed begrepen eigenbelang
 • Kinderen naar hun kamer sturen om er eens goed over na te denken komt neer op drillen en brainwashen
 • Wie zich slachtoffer voelt ontkomt er niet aan te verhelpen oorzaken buiten zichzelf te zoeken
 • Veel taal verhoudt zich minder goed tot de echte werkelijkheid dan tot de gewenste
 • Alle taal kan worden opgevat als duiding
 • Opvoeden kan verworden tot acteerles
 • ‘Goede bedoelingen’ staan echt inzicht vaak in de weg
 • ‘Goede bedoelingen die niet nader omschreven kunnen worden zijn er vermoedelijk niet
 • Het Europese asielbeleid definieert een fantastisch verdienmodel voor mensensmokkelaars
 • Hoe dominanter de interne dialoog, hoe instrumenteler de emotie
 • Het bedrijfspensioen: gedwongen winkelnering
 • Godsdienstvrijheid strookt niet met een verbod op afvalligheid
 • Homoseksueel gedrag komt bij veel soorten voor, homohaat bij slechts één: de mens
 • Op de keeper beschouwd is alle filosofie metataal
 • Oftewel: alle filosofie is taalfilosofie
 • Het gevoel dat er geen rekening met je wordt gehouden dringt zich al snel op als je niet je zin krijgt
 • Onze maatschappij is vooral een neuroses kwekerij
 • Toezicht: democratisch geörkestreerde dwingelandij
 • Zonder zelfconsistentie spoort taal niet
 • … als de pijn van het compromis zwaarder gaat wegen dan het belang van de relatie
 • De wisselwerking tussen (biologische) drijfveren en cultuur bepaalt de ontwikkeling van persoonlijkheid en stoornissen daarin
 • Het centrale thema van interne dialoog is veelal ‘ik versus de ander’
 • Bij de vrijheid van meningsuiting is de vrijheid je te uiten belangrijker dan de mening
 • De natiestaat is zeker deel van het probleem en vermoedelijk helaas ook van de oplossing
 • Na drie jaar schuldsanering is een burger ervan af – Griekenland na inmiddels vijf jaar nog niet!
 • Arme Grieken werden eerst genaaid door rijke Grieken en daarna door de hele Europses unie!
 • De veehouderij genereert stuitende risico’s voor de volksgezondheid en is bovendien economisch parasitair
 • Zolang de woede van het geminachte kind in onze krochten heerst zolang zullen onrecht en wreedheid het nieuws domineren
 • Waarom voelt recht vaak zo krom aan?
 • Pannen schoonlikken scheelt in de afwas!
 • Woede als drukmiddel: geen goed idee
 • Om de emotie goed te zien moet gekeken worden naar eraan ten grondslag liggend gevoel(ens)
 • Wie wraak op de sudderstand houdt heeft daarmee vooral zichzelf:)
 • Die erfzonde … tja … maar wezenlijk is de erfangst: voor de ander!
 • Zonder taal geen problemen
 • Eerlijkheid vergt open zijn
 • Is het laf om niet te zien hoe intelligentie misbruikt kan worden om domheid te maskeren?
 • Te laf zijn om jouw eigen lafheid te zien?
 • Eenzaamheid is niet een probleem dat de ander oplost maar is de oplossing voor het probleem van de ander
 • We humans, we’re doomed to be lost in language
 • Ideeën, geloof, overtuigingen, idealen, ontnemen ons het zicht op onze biologische drijfveren
 • De behoefte aan duidelijkheid strookt vaak niet met de realiteit
 • De ander: dat is jouw waarneming!
 • Van jongs af aan zijn we bezig met de in-group versus de outgroup
 • The past is dead, except in your own head:)
 • Die vertroebelde blik door het nagenoeg onuitwisbare narratief van je jeugd …
 • Lachen heeft vooral te maken met het reguleren van spanningen op groepsnivo
 • Er is niet zoiets als vrouwelijke emotionaliteit versus mannelijke rede
 • Authenticiteit vergt vooral niet doen
 • Haperende marktwerking mede door het prisoners dilemma
 • Alleen met veel spelers kan vertrouwd worden op gezonde marktwerking
 • Neoliberalisme is vooral een gruwelijke ideologie gebleken
 • Begrip is in wezen niet gebaseerd op logica maar op ervaring
 • Persoonlijkheidsstoornissen ontstaan als het ego leert emoties instrumenteel te benutten
 • Bestaat er überhaupt iets buiten het zintuiglijke? Zodra het is verwoord heeft het intellect er grip op
 • Achter de schermen regeren psychische trauma’s
 • Drijfveren onderkennen dempt uitingsdrift
 • Emotional blackmail … dat emoties appellerend bedoeld kunnen zijn is wel een biologisch gegeven
 • De lach: de groepsemotie!!
 • Onbeschrijfelijk: taal is van de wereld maar gaat er ook over!?
 • Anders gezegd: taal is zowel expressief als instrumenteel
 • Zelfdiscipline vergt interne dialoog?!
 • Voorspelbaarheid verwijten roept veelal discussie op … beamen is verrassender!
 • Alcohol: een afschuwelijk smeermiddel dat oplosbare problemen reduceert tot hanteerbare condities
 • Die prins op het witte paard is evolutionair heel goed te begrijpen!
 • We moeten – juist! – over gevoelens praten omdat taal identificatie kan ontwortelen
 • Het debacle van Alphen (a/d Rijn) hangt samen met de vervanging van vaklui door knopentellers
 • Time is an interpretation, not a sensation
 • Bewustzijn is in essentie zintuiglijk – daarom yoga!
 • Hiërarchisch gedoe bij mannen is vooral voorsorteren voor de paringsmarkt – hoort bij de soort!
 • Onbewust strijden om je onwetendheid in stand te houden opdat je door kan gaan …
 • Zonder taal geen zelfmoord
 • Denken in termen van polariteiten is inherent aan taalgebruik – is het dit of is het dat?
 • Woorden bepalen grenzen
 • Dus: geen grenzen zonder woorden?
 • Dus: alle taal is ergens digitaal?
 • Cultuur stimuleert authentieke hypocrisie
 • Sterk genoeg zijn om altijd je zwaktes te beschermen?
 • Agitprop was een instrument van repressieve regimes en wortelt thans, dankzij internet, stijlloos in de onderbuik van de samenleving
 • Een controlfreak vertrouwt de ander eigenlijk niet
 • Populisme maakt het duidelijker dan het is
 • Veel meningen gaan niet over wat we vinden, maar over wat de ander moet vinden
 • “Wat gij niet wilt dat U geschiedt …” werkt anders bij machtsverschil en vaak niet goed bij cultuurverschil
 • De uitdaging is om taal te laten stroken met de wereld
 • Bestaat waarheid zonder taal?
 • Woede als je je zin niet krijgt: symptoom van kleutergedrag
 • Hoe het beeld van de ander kloppend te krijgen met de werkelijkheid?
 • Fascinerend hoe taboes van generatie op generatie worden overgedragen
 • Tekort gedane gevoelens zijn evolutionair verklaarbaar
 • Wie altijd z’n zin krijgt ontwikkelt zich niet goed – wie nooit ook – totdat je de kramp loslaat
 • Schaarste kan ook gebruikt worden bij “survival of the fittest
 • Rationele besluitvorming bestaat helemaal niet!
 • Bedrijven hebben op de keeper beschouwd helemaal geen belangen – landen ook niet, alleen mensen!
 • De markt is veelal een cultureel construct – noch vrij, noch transparant, noch efficiënt
 • Net doen alsof is ook echt!
 • De wil vervormt de blik
 • De grens van de één een uitdaging voor de ander: Persoonlijkheidsstoornis!
 • Kun je iets durven en toch vertikken het te doen?
 • Media dienen het belang van de consument, de journalist, de zender … maar hebben ook een eigen agenda
 • De waarom vraag: verantwoording afleggen of bewustwording?
 • De natiestaat is een steeds meer tekortschietend vehikel om belangen te vertegenwoordigen of problemen aan te pakken
 • Als vertrouwen in de natiestaat afneemt doemen duisterder grenzen op om in- versus outgroup te onderscheiden
 • De natiestaat dringt een identiteit op die ons doet vergeten dat we in de eerste plaats mens zijn
 • Kun je orde direct, zintuiglijk, waarnemen, of vergt dat ook duiding?
 • Onkruid mag, kijkend naar het vermogen om zich explosief te vermeerderen, wat mij betreft voortaan met een ‘t’ op het eind geschreven worden
 • Het leven reduceren tot het managen van je zelfbeeld …
 • Veel emoties ontstaan door conditionering
 • Jong geleerd is oud gedaan … maar waar ben jij?
 • De bodem van de put is een veilige en goede vluchtplek!
 • Politiek: wie vent een illusie van begrip het beste uit?
 • Religie schijnt te gaan over geloof, maar blijkt te gaan over gedrag
 • Zonder de ander bestaat ‘ik’ niet
 • Waarden: om naar te willen leven, om naar te moeten leven, of om naar te moeten willen leven?
 • Menselijke drijfveren zijn wezenlijk biologisch – altijd!
 • Divergentie tussen motivatie en argumentatie dwingt ons tot hypocrisie?!
 • Trek niet ten strijde met generaals die de vorige oorlog willen winnen – en helemaal niet als ze er niets van hebben geleerd!
 • Een automobilist is geen bedreiging voor onze way of life – een jihad terrorist wèl
 • Bij toezicht zijn alle checks en balances zoek: regelgever, handhaver, aanklager en rechter onder één pet!
 • De behoefte aan duidelijkheid gaat vaak verder dan de werkelijkheid eigenlijk trekt
 • Kinderen lijken zich hun hele leven te moeten verdiepen in hun ouders
 • Die voetafdruk van dat gezin dat je de wijde wereld in heeft geschopt …
 • Woordkeus en timbre onthullen krachten in de krochten van onze ziel
 • Straffen moet meer gericht zijn op de daad dan op de persoon
 • Woorden vergen én creëren afstand
 • Discriminatie vloeit bijna automatisch voort uit het woord
 • We zijn bang dat het nooit komt en anders zijn we bang dat we het kwijtraken
 • Morgen bestaat alleen vandaag
 • De idioot lage rente van tegenwoordig kan worden gezien als jongerendiscriminatie
 • De rede voedt angst
 • Politie: het oordeel of, en zo ja hoe, er iets gehandhaafd – vervolgd? – moet worden hoort eigenlijk bij de rechterlijke macht thuis.
 • Iemand die op basis van religieuze overwegingen de andere sekse weigert de hand te schudden is niet bezig met godsdienstvrijheid maar met seksediscriminatie
 • Er is niet zoiets als een voltooid leven
 • Control leidt tot onderdrukking
 • Racisme en andere vormen van discriminatie bestaan niet echt maar zijn een manifestatie van onze ingebakken universele angst (voor de ander)
 • Om alleen te zijn hoef je niet in je kop te zitten, om eenzaam te zijn wél
 • Taal in onze kop: waarom plegen zoveel schrijvers zelfmoord?
 • Vrouwen houden van winnaars
 • Slikken of stikken, maakt niet uit, tis altijd snikken
 • Verlatingsangst, dus ook bindingsangst
 • Particuliere winsten, publieke verliezen??
 • Hoop wortelt in angst – dat het niet goed komt: zodoende, hoop creëert angst
 • Hoop begint met de vaststelling dat het nu niet goed is – is dat wel goed?
 • Je kunt het er niet over hebben zonder er deel van uit te gaan maken
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je handelen vergt dat dat ook gebeurt voor je emoties  … en dus voor je gevoelens
 • Verantwoordelijkheid nemen voor gevoelens en emoties vergt taal
 • Malen, altijd maar malen, het voelt als de straf die het kind kreeg: “naar je kamer” en er over nadenken totdat je het ouderlijk licht ziet
 • Straks komt nooit, want dan is het nu
 • Bewustwording van gedachtebeweging an sich dwingt tot meditatie
 • Zonder taal geen toekomst
 • Conditionering door cultuur leidt onvermijdelijk tot het instrumentaliseren van emoties
 • Het leven verwordt tot een tredmolen als routine en controle de overhand krijgen
 • Geen feiten zonder duiding
 • Taal in de eerste plaats zien als biologisch fenomeen?
 • Juist het pogen het beter te doen dan de ouders is de oorzaak van de herhaling
 • De kracht van zacht
 • Door taal manifesteert biologie zich in cultuur en doet drijfveren tekort
 • Dat in onze culturen biologische drijfveren over het hoofd worden gezien is op zich wel weer een natuurlijk verschijnsel!?
 • Natuurlijk evenwicht is tijdelijk en dus schijn
 • ‘God’ is een soort tautologie
 • Fragmentatiepolitiek: niet het belang van het land, maar slechts dat van mijn doelgroep/achterban
 • De ‘boze witte man’ zit vol met verongelijkte en tekort gedane gevoelens – begrijpelijk!
 • ‘Niet moeten’: de ontkenning, of zelfs het tegendeel, van moeten … of juist het ultieme moeten, namelijk niet?
 • We zoeken standpunten bij onze gevoelens en geloven vervolgens dat we dat echt vinden
 • Jeugdtrauma’s trekken achter de schermen aan de touwtjes
 • Kun je wel spreken over de wereld zoals die zou zijn zonder taal?
 • Mensen willen het oneens zijn: over hoe het moet, of anders over hoe het is – de feiten dus
 • De natiestaat bepaalt per definitie een grens tussen een in– versus outgroup
 • Life is always somewhere between creation and destruction
 • Je moet niet gaan vechten als er niets te winnen valt
 • Eeuwig hopen leidt tot wegkwijnen
 • Het verleden is – net als de toekomst, overigens – slechts een duiding in het heden
 • Alternatieve feiten moeten niet bestaan
 • Wie niet naar zn gevoelens kijkt is gedoemd zn driften uit te leven
 • De toekomst bestaat alleen maar in je eigen kop
 • Mensen willen vijanden
 • Natuurlijk zien mannen niet dat ze het gevoel hebben dat ze hun gevoelens voor zich moeten houden
 • Mijn grens is jouw uitdaging?
 • Altijd wat anders is ergens ook steeds hetzelfde
 • Individualiteit wordt gevoed door interne diloog
 • Discriminatie ontspruit vermoedelijk aan het biologische mechanisme dat leidt tot soortvorming
 • Het blijft een geschifte boel zolang argumenten en motieven zo door elkaar blijven lopen
 • Religie is vooral een identiteitslabel of -vehikel … groepslabel?
 • De zin ergens van. Tja. Een kletsverhaal? Bestaat er zin buiten de taal?
 • Het leven bloeit meteen een stuk minder als de bloei uitentreuren wordt voor besproken
 • Zijn al mijn mede volwassenen eigenlijk alleen maar bezig om de baas van hun kleuter schoolplein te worden?
 • Lage rente helpt de economie … of de rijken?
 • Het zelf is een illusie die voortspruit uit de eerste persoon enkelvoud
 • Het zelf is een conditionering!
 • De hel, dat is de hemel zonder ‘me’
 • Je hebt vooroordelen en gegronde vooroordelen
 • Identiteit: een illusie die aankoekt door de onvermijdelijke cultuuroverdracht bij taalontwikkeling
 • De (ontwikkeling van de) individuele aanleg, wat werkt als bonus/malus, welke wortels en stokken bepalen de voortgang, wortelt in onze biologie
 • Hoop, doelen en verwachtingen vernachelen de waarneming
 • “De waarneming”: vergt dat ook verwoording?
 • ‘Een herinnering’ … aan wat gebeurde of aan de verwoording daarvan?
 • Wie altijd in zn kop zit, is ook altijd bang, maar weet dat vaak niet en wil/kan dat ook niet zien
 • Willen we echt allemaal een uniek schaap zijn?
 • Hoe heftiger de emotie, hoe sterker de herinnering
 • Zonder de ander wil het niet merkt de jongere, maar mét ook niet heeft de senior ondervonden …
 • Gedrag, iets wat je doet of iets dat ontspruit aan je wezen?
 • En als je gedrag denkt te doen, is het dan jouw wezen dat dat doet? Waar zit die ‘je’ dan, in je doen of in je zijn?
 • Als je het echt wil gaan begrijpen moet je gaan zien waar je woorden vandaan komen
 • Taal bewerkstelligt identificeren maar kan dat weerspiegelend ook doorbreken
 • Niets zo knechtend als de taal in je kop!
 • Macho of mietje, de ander-seksige variant van madonna of hoer?
 • Geloofsdwang fnuikt geloofsvrijheid, dus geen godsdienstvrijheid bij al te dwingende geboden
 • Die eeuwig fnuikende familiefuik:(
 • Opvoeding leidt ook (op) tot hypocrisie, brainwashing en persoonlijkheidsstoornissen
 • Hiërarchie, mannen doen het en vrouwen kijken er naar
 • We praten te veel over problemen en te weinig over problemen met praten
 • Interne dialoog leidt vooral tot communicatiestress
 • Dat beloningssysteem in onze hersenen moet regelmatig lekker gekieteld worden
 • Bij taalontwikkeling raken biologische drijfveren verstrengeld met (talige) scripts
 • Oftewel, taalhantering activeert conditionering
 • Alle woordgebruik is te herleiden tot conditioneringen; ergo, taalgebruik roept conditionering op!
 • Leuk en aardig, gelijkwaardigheid en geen rechtsongelijkheid, maar de mens wil zich onderscheiden van de medemens en voelt zich rap verongelijkt
 • Mensen hebben behoefte aan meer duidelijkheid dan de werkelijkheid trekt
 • Persoonlijkheid is een illusie die ontstaat bij bewustzijn wortelend in vlees
 • Vergelijk je rijk
 • Net doen alsof je niet net doet alsof – en het dan nog zelf geloven ook?
 • Wie het niet bij zichzelf zoekt ontkomt niet aan gevoelens van slachtofferschap en tekortgedaanheid
 • Hoop is een mindfuck
 • Doelen en middelen worden constant verward
 • De wereld is perfect – dat je dat niet ziet maakt daar deel van uit
 • In pensioenland zijn de babyboomers de geluksgeneratie
 • Toezicht in Nederland is een inbreuk op de trias politica; bovendien worden vaak besluiten genomen die ((veel) te) politiek zijn
 • Zonder taal geen onthechting
 • Geld: middel of doel?
 • Belangen vertroebelen de blik
 • Zeggen is ook doen
 • Geen goed gevoel van eigenwaarde – misschien geen last maar een lust?
 • Je bent niet wat je denkt
 • Wie de baas wil zijn diskwalificeert zich daarmee daarvoor
 • The scripts in our heads, they disturb everything!
 • Wil fnuikt alles
 • Het gevoel niet te willen zien dat je vooral gedreven wordt door gevoelens: typisch mannelijk?
 • Wie zn drijfveren niet onderkent ontkomt niet aan geschiftheid
 • Hoop loslaten en daarvoor – dus? – vrede terugkrijgen
 • Kunnen zintuiglijke impressies wel adequaat verwoord worden?
 • Waarom spelen jouw zelfbeeld en de ander steeds die rol in jouw interne dialoog?
 • Totdat je het in woorden giet is een feit er niet?!!
 • Ergens is dit leven een groot experiment, waarbij je zelf proefkonijn en experimentator bent!
 • Wie wijs wil zijn is dat niet
 • Zodra je het in woorden vangt klopt het ergens ook niet (meer)
 • Origineel willen zijn is niet origineel
 • Het onbekendste onbekende: niet (willen) weten wat je waarom niet wil weten
 • Geld is de mammon: alles wordt instrumenteel
 • De lach is vooral een ontspanningssignaal, een reflectie van of appel op berusting en acceptatie als voltooiing van interactie, vaak samenhangend met hiërarchie
 • Identiteitspolitiek exploiteert gefnuikte gevoelens van eigenwaarde
 • De intelligentieval: al wisselwerkend met ouders en leraren jezelf onderweg kwijtraken
 • De essentie van opvoeding is conditionering – leidend tot vervreemding
 • Advocaten hebben belang bij divergentie en conflict, niet bij vrede en consensus
 • Een mening mogen of je zin willen hebben?
 • De letter van de wet prevaleert, de geest is in woorden gevangen
 • Racisme – en meer discriminatie – is niet wat het lijkt
 • Identiteitspolitiek zaait verdeeldheid en dient zodoende de electorale belangen van politici – ten koste van het volk
 • Natuurlijk zijn mannen onzekerder dan vrouwen; dat zit in de soort, de set up van homo sapiens
 • Alcoholgebruik helpt om de condities in stand te houden die nopen tot alcoholgebruik
 • ‘Orde’: perceptie of werkelijkheid?
 • All is one: bestaat cultuur zonder taal?
 • Kan/mag godsdienstvrijheid seksediscriminatie legitimeren?
 • Vooral over jezelf nadenken in termen van wat anderen ((zouden) moeten) zien
 • Kijk je (wel) naar jezelf (door andermans ogen)?
 • Strookt de gedachte dat sommige opvattingen niet mogen (worden geuit) met de vrijheid van meningsuiting?
 • Onthecht!? … of onverschillig? … onsensitief, … of zelfs onbewust?
 • Intelligentie: gebruik je het om je zin of meer begrip te krijgen?
 • Identiteit? 20% authenticiteit in samenspel met 80% conditionering
 • Identiteit? Gevoel of gedachte? Hoe hangt het samen met interne dialoog? … en met de koppeling aan onze in– versus outgroup module?
 • De wereld een schouwtoneel? Het lijkt meer op een proxy slagveld: biologische/evolutionaire driften worden uitgeleefd in een voortdurende economische/sociale competitie
 • Calvinisme is een rijke voedingsbodem voor persoonlijkheidsstoornissen
 • Drijfveren zijn biologisch/psychologisch; doelen echter financieel/sociaal/economisch
 • Wie wat wil is niet vrij
 • Onvermijdelijk dualisme: drijfveren versus doelen/hoe het gaat versus hoe het moet/rekkelijken versus preciezen/rond versus hoekig/meegaand versus weerspannig/…
 • Interne dialoog: het managen van de BV ik? Zou dat waar (kunnen) zijn?
 • Is de scheiding van lichaam en geest een waarheid, een construct, een duiding, of wat?
 • Er bestaat niet zoiets als jezelf overwinnen
 • Oorlog? Waarom altijd maar? De evolutie heeft ons juist daarvoor klaargestoomd
 • Vrijheid van meningsuiting? Kan raar gaan wringen bij de opvatting dat de ander moet ophouden te vinden wat ie vindt
 • Kun je iets kennen waarvoor je geen woord hebt?
 • Gelijk bestaat niet (echt). Een gevoel van gelijk echter wél!
 • De waarheid is in essentie zintuiglijk
 • Taalgebruik vergt, dwingt tot, hokjesdenken
 • De gedachte dat de waarheid een construct is, is, als het waar is, een construct
 • Angst is inherent aan taalgebruik
 • Homofobie en racisme enzo zijn vermoedelijk verklaarbaar door (biologische) soortvorming en het evolutionaire belang van groepscohesie
 • Goed genoeg is perfect; beter is duurder en dus minder
 • De lach als berustingsvoorstel
 • Reductionisme is inherent aan taalgebruik
 • Bestaat grenzeloos bewustzijn? Kan onderkennen zonder taal?
 • De man wordt vooral beoordeeld in vergelijk met andere mannen – door vrouwen én mannen
 • Normaliteit – of authenticiteit?
 • Taal is nooit neutraal
 • Valt er wel iets te willen behalve het aanvaarden van het nu?
 • Oogappel … kun je dat eten, net als aard-, granaat-, of sinaasappel?
 • Zekerheid fnuikt vrijheid?
 • Veel mannen beleven in de mannenwereld precies dezelfde onderdrukking als vrouwen!!?
 • Er bestaat niet zoiets als jezelf overwinnen
 • Wijsheid? Wie het begrijpt streeft dát niet na!
 • Het verandert niet totdat je het ziet?
 • Marktwerking reduceert organisaties vaak tot redeloze verrijkingsmachines
 • Het beloningssysteem prikkelt tot instrumentalisme
 • De mensheid is net een lagere schoolplein
 • Interne dialoog kan ook als een soort draad van Ariadne gebruikt worden om conditioneringen te zien en zuiverheid te herwinnen
 • Wat een taoist niet uitlegt: twee vast stellen leidt tot drie
 • Narcisme: door te weinig ouderliefde?
 • Eenzaamheid vreet aan me. Contact ook … vooral communicatie. Interne dialoog brengt dat onder één noemer
 • Een goede vader worden en toch ‘echte’ man blijven: kan dat, zo ja hoe? Een man wil geen klootzak zijn, maar ook geen mietje
 • Vrouwen houden niet van mietjes maar willen voor hun kids wel een goede vader – mag die ook de verwekker zijn … of toch liever van een topaap?
 • Steeds wat anders, steeds hetzelfde
 • Be free, don’t think
 • Onthechting komt veelal neer op deconditionering
 • Het uitleven van biologische driften leidt wel tot bevrediging maar niet echt tot geluk
 • De beschrijving maakt deel uit van het geheel
 • ‘Echt’ is (g)een woord
 • Terrorisme ontketent driften die door beschaving in bedwang worden gehouden
 • De mannenwereld is zo doordesemd van angst dat ze het niet zien
 • Woordgebruik roept gevoelens op – van toen het woord geleerd werd, of daarna erbij ontwikkeld … veelal in lijn met het eerder geconditioneerde
 • Masculien dilemma: macho of mietje!
 • Interne dialoog: een taalspel dat de mens in zn eigen kop speelt en dat allerlei koppelingen met ons straf- en beloningssysteem onderhoudt
 • Ik ben graag alleen, dan voel ik me minder eenzaam
 • Waarom zien mijn mede intelligenterikken maar niet dat driften en conditioneringen gericht op ‘je zin krijgen’ uiteindelijk averechts uitpakken? … alhoewel … wat willen we eigenlijk?
 • Evolutionair uitgekristalliseerd: het individu gebruikt macht en intelligentie voor zichzelf
 • De ander helpen … om jezelf schouderklopjes te geven? … is het ergens wellicht minachting? Heb je echt zo de waarheid in pacht?
 • You are the master of your universe
 • Belangen of argumenten?
 • Marktwerking of overheidswerking, wat is eigenlijk erger?
 • De ultieme conditionering: je eigen intelligentie zo misbruiken dat je dát niet ziet
 • Niet alleen verslaafd aan lage rente maar ook aan zakkende
 • Tolerantie vergt tolerantie … je kunt niet tolereren wat jou niet tolereert
 • Onthechting, de onvermijdelijke ambitie
 • Hoogsensitiviteit is vermoedelijk een neurose die wortelt in een ongunstige opvoedingsconditie
 • Taal is zelf inherent leeg als wiskunde en gevoelswaarde hangt samen met hantering, conditionering
 • Alle rituelen dienen groepscohesie
 • Sommige problemen moet je oplossen, andere vermijden
 • Gedragsbiologisch bekeken labelt religie slechts in- versus outgroup
 • Kijk goed naar drijfveren als je (wan)presteren wil begrijpen
 • Communicatie? Of is de mens met zichzelf bezig en betrekt daar (het beeld van) de ander bij? … en is zodoende met zichzelf bezig?
 • Strookt beeldvorming meer met de feiten, of meer met de behoeftes? … oftewel, de feiten zoals ze zijn versus die die we willen …
 • Schuld vergt duiding
 • Een oordeel over jezelf moeten aanhoren leidt begrijpelijkerwijs tot gevoelens van minderwaardigheid
 • Verlamming is onvermijdelijk voor wie zich laat leiden door schuldgevoel willen vermijden
 • Echtheid bestaat niet echt
 • Er onbewust van zijn dat dat zo is en moet blijven
 • Je driften uitleven wringt met ze begrijpen
 • Wie het leven wil begrijpen moet niet alles tot een probleem reduceren
 • Wie zich tot doel stelt in het hier & nu te leven doet dat niet
 • Je moet de dingen niet duidelijker maken dan ze zijn
 • Praten over goede bedoelingen kan machtsmisbruik zijn
 • Het begrip waarheid is niet op zichzelf van toepassing. Onontkoombaar om het als duiding te hanteren
 • Brexit? Ik heb de Engelsen nog nooit zo ‘Engels’ zien doen!
 • Zijn woorden feiten?
 • Voortdurend denken aan wat anderen over jou ((zouden )moeten/gaan/willen/daadwerkelijk) denken
 • Nadenken over taal is onvermijdelijk wanneer waarheid in woorden wordt gevat
 • De partij runt dat land zoals een Chinese familie hun restaurant
 • Het karma van een mens, je familie splitst je iets in je pens
 • Voor de ware complotdenker is absence of evidence vooral evidence of proof!!?
 • We voelen dat we worden gemotiveerd door gevoelens, maar we hebben ook leren voelen dat daarbij een verkooppraatje moet worden verkocht – weten we dat wél?
 • Niet doen is ook een soort doen
 • Ergens iets van vinden is veelal in belangrijke mate gebaseerd op conditioneringen
 • Schrijnende verschraling van het leven door het te reduceren tot het slechts faciliteren van de toekomst
 • Belangen bedreigen beeldvorming – altijd!
 • Klopt jouw beeldvorming over de kijk van de ander op jou met jouw zelfbeeld?
 • Motivatie voel je. De verwoording daarvan is eigenlijk altijd ook duiding, interpretatie
 • Mensen streven naar macht om hun zin te krijgen
 • Mannen versus vrouwen … en/of topapen versus de rest?
 • De realiteit van ons dagelijks leven: conditioneringen in actie
 • Is de vader het natuurlijke ijkpunt voor een jongen, man, in zijn ontwikkeling?
 • Net zo’n clichématig ZZ-top clipje bekeken – wil het eigenlijk wel zonder vrouw?
 • De grote drama gebeurtenissen in het leven – geboorte, huwelijk en dood – reflecteren precies Darwin’s twee selectieprincipes
 • Alleen kijken naar het positieve is eigenlijk ronduit negatief
 • Hokjesdenken is inherent aan taalgebruik
 • Duiding, ergens tussen feit en fictie …
 • Het andere definieert ‘ons’??!
 • Taalontwikkeling is gebaseerd op evolutionaire driften
 • Verschrompelen feministische principes als er een topaap aan de haak is geslagen?
 • ‘Denken’ en ‘leven’ wringen
 • Woorden wortelen in rituelen?
 • Bewustzijn begint zintuiglijk, maar vergt ook taal!?
 • Ontkende onzekerheid woekert
 • Alle woorden zijn ergens cliché’s! Anders werkt het niet
 • Zijn is niet te doen – maar is doen een manifestatie van zijn?
 • Dus: het leven is niet te doen – zijn is onvermijdelijk
 • Vrijheid wordt vooral gehinderd door (de) interne dialoog
 • Verandert een situatie als de kijk erop dat doet?
 • In een op hol geslagen kudde moet je niet ophouden met rennen
 • Worden drijfveren door woorden getoond of verhuld?
 • Wie nog nooit een persoonlijke crisis ‘goed’ heeft verwerkt zou niet omhoog mogen vallen
 • Niet alles verandert nooit
 • Bij communicatie dreigt resultaat geörienteerde schijn altijd te prevaleren boven echt onvermijdelijke zelfexpressie
 • The past is dead, it only exists in your own head!
 • Taal bepaalt dualiteit
 • Bestaat eiwit uit eiwit en eigeel niet?
 • Alleen maar je mening uiten of ook je zin willen hebben?
 • Een mening heeft veelal niets met logica en alles met biologie te maken
 • Wat niet kan worden waargenomen is er ook niet
 • De vrouw heeft zich niet bevrijd van de man maar van de natuur, die constant een vraag bij haar opdringt: koning of knecht?
 • Bewustzijn (… bewust voelen) vergt onderscheid tussen het aangeleerde en het aangeborene
 • Is alleen al het aangeven van mijn grens al over de jouwe?
 • Woordspeligheid doorbreekt taaldwang
 • Kunnen woorden waar zijn, of verwijzen ze slechts naar waarheid?
 • Zeker weten: onwetendheid klopt, daarvan kun je zeker zijn!
 • Wie altijd in zn kop zit is gedoemd eeuwig onzeker te zijn
 • Erover pratend fixeren we de vernietigingscultuur waaraan we willen ontsnappen
 • Frappant hoe steeds dezelfde gedachte een andere formulering vindt, afdwingt
 • Hoe te spreken over conditionering(en) die geactiveerd worden door taalgebruik?
 • Controlzucht: angst … of topaapambitie?
 • Als het om geld gaat blijken garanties een claim op een failliete boedel als het er inderdaad op aan komt. Wie dat niet wil zien moet het maar beleven …
 • Altijd maar met jezelf bezig zijn en anderen daarbij betrekkend?
 • Topapengedrag: zoveel mogelijk palen, zoveel mogelijk bepalen …
 • Er wordt veel gewerkt aan doelen die slechts facilitair zijn aan on(der)bewuste drijfveren
 • Sekse ongelijkheid moet worden begrepen op soortniveau
 • Autoriteit en agressie hebben nogal wat met elkaar te maken
 • Uiteraard speelt het op bij de bejegening van vrouwen dat mannen doordesemd zijn met de pikorde
 • Maakt niet uit wat het onderwerp is, van binnen zijn mensen veelal bezig zich tot elkaar te verstaan
 • Zolang politici gemotiveerd worden door ‘het verschil kunnen maken’ zijn ze meer bezig met het creëren van problemen dan met het oplossen ervan
 • Uiteindelijk is vrijheid maar op één plek te vinden: in je eigen kop
 • Protesteren? Boeren mogen zomaar over de snelweg naar het Malieveld, jongeren voor milieu en tegen bio-industrie worden om niks opgepakt
 • Gaat het slechts om inclusie & uitsluiting bij alle drie de grote monotheïstische godsdiensten uit het Midden-Oosten?
 • Haat? Jegens mannen om hoe ze met elkaar omgaan; jegens vrouwen om hoe ze daarnaar kijken
 • Is een loser altijd man?
 • De vrijheid van meningsuiting wringt constant met de wil om te dwingen
 • Bloeit manlijke pikorde op in de vader/zoon relatie?
 • Veel moeilijks blijkt slechts ingewikkeld – het hoeft alleen maar ontwikkeld te worden!
 • Uitkristalliserende volwassenheid gaat samen met toenemende kinderlijkheid?
 • De politicus die zich bezig houdt met lange termijn problemen verliest geheid de volgende verkiezingen
 • Niet verbaasd zijn dus dat lange termijn problemen amper opspelen in de politiek
 • Tis vaak een kinderachtige boel: iedereen wil zijn zin hebben
 • Maar anders dan op het schoolplein hebben volwassenen minder last van scrupuleuze gevoelens inzake schuld en eerlijkheid …
 • Ik vind het belangrijker om me vrij te voelen dan geslaagd of gewaardeerd
 • Krankzinnig in NL: ‘de doelen heiligen de middelen (niet)’ en ‘ik bedoel het goed’ worden naast elkaar gebruikt, net hoe het uitkomt
 • Doen wij wat wij denken? Ik dacht het niet!
 • Wellicht klopt het best wel wat, maar toch niet genoeg?
 • Taal prikkelt tot instrumentalisme
 • Bezig met wat je wil zeggen of dat je wat wilt zeggen?
 • Simpel te stellen, onmogelijk te beantwoorden: ‘bestaan goed en kwaad zonder taal’?
 • Mannen willen hun vrouw beschermen? … of hun (toekomstige) nageslacht!?
 • Kun je tegelijk wat willen en het hier en nu accepteren zoals dat is?
 • De zin van het leven is een duiding – zinloos of onzin om te denken dat dit er inherent is – hierover praten is echter wel zinvol
 • De drijfveren hebben niets te maken met de gebruikte argumenten
 • Aandacht tekort? Kinderfrustraties?
 • Verschrikkelijke mannenwereld: altijd vechten … of (samen) geknecht zijn?
 • De gang van zaken in de mannenwereld draagt bij aan het elkaar vasthouden in onbewuste kinderachtige patronen
 • De uiteindelijke selectie in de evolutie gaat om overleving van de soort en niet van het individu
 • Vrouwen kunnen elkaar de tent uit vechten omdat hun wereld veilig genoeg is  – dat is anders in de mannenwereld
 • Gevoel trekt sowieso aan de touwtjes … bij wie bewust is voor het scherm … en anders wel erachter …
 • Emotie is ook communicatie … vooral eigenlijk
 • Mannen willen vechten dus moeten ze praten
 • Fysiek kunnen mannen volwassen zijn, niet in andere opzichten – daarvoor is het woord ongeschikt
 • Mensen zijn net beesten met taal erbij … wat helpt de illusie in stand te houden dat we bijzonder zijn … wat dan ook wel weer ergens waar is …
 • Alle taal die niet verwijst naar onze biologische driften is eigenlijk codetaal
 • De lach is meest corrupte emotie
 • Taalgebruik roept de ander op
 • Hoge beurskoersen: symptoom van publieke armoe, private rijkdom?
 • Manlijke megalomanie, een evolutionair gegeven?
 • Praten … om het op te lossen of om ermee door te gaan?
 • We praten over argumenten, normen, hoe het moet, normaal doen, maar amper over de driften die ons drijven
 • Praten is [dus (!)] ook handelen
 • Gekmakend in de mannenwereld: constant wat van elkaar moeten, willen, met elkaar willen en/of moeten strijden
 • Wie weinig breinmassa heeft ziet de leemtes tussen zn oren niet; maar te veel daarvan ontneemt het zicht op de kronkels
 • Al niet sporend zie ik steeds meer van dat spoor en wat er mis mee is
 • De roze olifant in de hoek is echt veel kleiner dan die in de hoek van jouw bovenkamer
 • Uiteindelijk is alle logica ondergeschikt aan driften
 • Het spanningsveld tussen hoe het gaat en hoe het moet roept hypocrisie en instrumentalisme op
 • Marktwerking draait om prijzen en kwaliteit? Onderschat de kletskoek niet!
 • Spelregels moeten niet veranderd worden tijdens het spel, maar dat is in het spel ‘politiek’ politiek (sic) niet mogelijk
 • Mijn duistere (??!) kant leer ik steeds beter kennen: onderdrukken wil niet, ontkennen ook niet en de vrije loop laten helemaal niet!
 • Op de keeper beschouwd is taalgebruik een verschijnsel dat vooral in rituele termen moet worden begrepen!
 • Data worden gelekt of gehackt
 • Taalgebruik kan niet zonder conditionering
 • Doen vergt control; zijn vergt bewustzijn
 • De diepere motivatie voor gedrag wortelt vaak in kindertrauma’s – leven als compensatie oefening?
 • Vinden we echt wat we denken of menen te voelen?
 • Uiteindelijk worden mensen nooit door iets taligs geleid maar altijd door driften
 • Woorden zijn geen drijfveer an sich
 • Een integer individu: dubbelop als je het letterlijk neemt
 • Beeld, imago, moeten accepteren en dus geen ruimte voor de werkelijkheid die ik zie?
 • Als er niets te vechten valt creëert de man wel wat
 • Waarnemen, oordelen, vergt contrastwerking: laat je nature basis niet wegdrukken door nurture!
 • Streven naar waardering: kindergedrag?
 • Ontwikkeling wortelt in ‘wat is’, niet in ‘wat moet’
 • Alle communicatie is latent disruptief
 • Eenmaal geuit is een duiding ook een feit
 • Verwoorden en dan vermoorden?
 • Het hebben moeten leren hanteren van conditioneren drijft nu tot onwaarachtigheid en leugens
 • Het niet weten, het ook niet willen weten en ook dat niet willen weten
 • Dat we sociaal zijn is natuur, hoe echter is cultuur!
 • Wie tussen de linies doorloopt krijgt van beide kanten mortiervuur op zn pan
 • Meten is weten: maar hoe wist je dan in jouw eerste negen maanden uit te groeien van één cel tot boreling?
 • Waarom zie je meer tunnelvisie bij mannen dan bij vrouwen?
 • Achter resultaat oriëntatie schuilt altijd een biologische drijfveer
 • Veel problemen passen moeizaam in de democratische termijn(en) van veelal vier jaar
 • In de lach manifesteert zich de wil
 • Emoties zijn vooral communicatie
 • Goede bedoelingen? Je drijfveren verhullen? Vooral voor jezelf?
 • Voortdurend gestalte geven aan drijfveren die je niet wilt zien … wil je echt zo leven? Moet het zo omdat we niet anders kunnen?
 • Kun je het een mens wel kwalijk nemen als ie zn eigen drijfveren niet kent?
 • Mensen zijn bezig met zichzelf en betrekken anderen daarbij
 • In de kern reflecteren drijfveren belangen
 • ‘Hoe het moet’ verduistert drijfveren
 • Evolutie: knokken om voortbestaan en anders met elkaar
 • De onmacht van een mens zijn eigen leven aan te pakken fnuikt veroordeling
 • Het algemene? Op de keeper beschouwd een mindfuck die slechts talig bestaat
 • Het gaat niet om woorden, taal, daarom moeten we nauwkeuriger en zorgvuldiger formuleren
 • Is het een probleem? Hangt af van het frame
 • Mensen, vooral mannen, geven consequent gestalte aan drijfveren die ze niet onder ogen zien: ook een drijfveer?
 • Niet geloven is ook geloven
 • Je eigen nestgeur is voor jou bijna niet te ruiken
 • Ben je wel vrij als je altijd aandacht wil?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*